D Ě K U J E M E těm z Vás,

kteří společně s naší Charitou

pomáháte již třicátým

rokem potřebným.

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ  

 

 • Adresa:         U Nemocnice 1202, 363 01  Ostrov, viz. mapa, (GPS: 50.3124983N, 12.9546864E)
 • Tel.:              608 918 860 (Ondrej Matis - koordinátor Domova)                                                                                              353 228 676                                   
 • Email:           dps.ostrov@ostrov.charita.cz
 • Koordinátor: Ondrej Matis
 • Kapacita: 37 lůžek 

- nepřetržitý pobyt, celoroční péče (muži i ženy).

 • Popis objektu: Domov se nachází ve dvoupatrovém objektu bývalé mateřské školky. Byl zprovozněn v roce 2002 původně jako denní stacionář, a to po částečné rekonstrukci. V roce 2013 prošel objekt velmi náročnou rekonstrukcí, díky které byla navýšena kapacita ze sedmi na dvacetjedna lůžek. Je  zcela bezbariérový. Dostupnost Domova je dobrá, nedaleko se nachází zastávka MHD. Objekt je v majetku města Ostrov.
 • Poslání: umožnit zájemcům o sociální služby vybrat si takový druh služby, která vyhovuje jejich potřebám, poskytnout uživatelům kompletní péči dle jejich individuálních potře a přání v příjemném a bezpečném prostředí.
 • Cíl:

- Poskytnout lidem v nepříznivé životní situaci možnost, vybrat si z nabízených služeb tu, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

- Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost uživatelů.

- Poskytnout podporu při zvládání sebeobslužných činností tak, aby byl možný eventuální návrat do vlastního domova – nácvik sebeobsluhy, rehabilitace, pomoc při jednání na úřadech, orientace v sociálních službách.

- Podporovat pocit bezpečí uživatelů

- Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí

- Udržet a rozvíjet schopnosti a možnosti uživatelů

- Udržet a posilovat rodinné vztahy

- Zprostředkovat aktivity pro volný čas

- Vytvářet prostředí a podmínky blízké domácímu prostředí

- Zajistit zprostředkování veřejných služeb / pedikúra, kadeřnice, kulturní akce, aj. /

- Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí uživatelů.

Poskytování služeb směřuje k hlavnímu cíli – zachovat nebo zlepšit kvalitu života uživatelů s možností prožít aktivní a důstojné stáří dle vlastních přání.

Zaměstnanci při poskytování služeb vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, vychází z osobních cílů, potřeb a přání uživatelů.

Zaměstnanci zajišťují dle přání uživatelů kontakt s veřejností, účast na kulturních akcích, zajišťují dostatek podnětů a pomůcek k uspokojování přání a potřeb uživatelů.

Vytvářejí takové prostředí, které u uživatelů navozuje pocit klidu, bezpečí, jistoty, radosti z činností ve volném čase.

 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří osoby, kteří pro svůj vysoký věk nebo zdravotní postižení nemohou žít zcela samostatně ve svém přirozeném prostředí a rodina není schopna se o ně postarat vzhledem ke svému zaměstnání. Uživateli zařízení se mohou stát osoby od 65 let, kteří pro svůj zdravotní stav přestávají být soběstační v základních sebeobslužných činnostech.

Lidé s lehkým až středně těžkým stupněm demence, kteří nepotřebují trvalou lékařskou péči. Lidé s tělesným postižením / stavy po CMP, operacích, úrazech/ s postižením pohybového a nosného aparátu, kteří nepotřebují trvalou lékařskou péči a speciální ošetřovatelské intervence. Lidé se smyslovým postižením, kteří jsou schopni komunikace bez použití speciálních technik / např. znaková řeč /. Lidé s kardiovaskulárními chorobami a s kompenzovanými metabolickými chorobami / pokud onemocnění nevyžaduje speciální dietní režim, zajišťujeme pouze diabetickou dietu /. Lidé, kteří pro svůj vysoký věk nemohou žít sami, bez pomoci. Lidé, kteří potřebují podporu druhé osoby při zajištění základních osobních potřeb. Lidé kteří nechtějí žít sami ve svém bytě a volí pobyt v zařízení, který jim umožní styk s ostatními uživateli.

Služby jsou určeny pro občany Ostrova a okolí, pokud je volná kapacita, i pro další oblasti Karlovarského kraje, případně i kraje jiného.

 • Zásady služby: - respektujeme jedinečnost každého, bez ohledu na původ, rasu, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské i politické přesvědčení

                             - jednáme tak abychom chránili důstojnost a lidská práva klientů

 • Principy poskytování služeb:
 1. otevřenost zařízení vůči okolnímu světu
 2. respektování osobní svobody a důstojnosti
 3. o uživateli není rozhodováno, ale on sám je účastníkem sjednávání podmínek poskytování sociální péče
 4. individuální přístup k uživatelům, naplňování jejich individuálních přání a potřeb
 5. podpora soběstačnosti a nezávislosti
 6. aktivní zapojení uživatelů do činností
 7. rovné podmínky pro všechny uživatele
 8. vytváření podmínek blízkých domácímu prostředí
 9. podpora kontaktů s přirozeným sociálním prostředím
 10. týmová spolupráce, spolupráce s jinými sociálními, zdravotnickými službami a zařízeními
 11. odbornost zaměstnanců a jejich profesní růst
 12. dobré vzájemné vztahy
 13. řádný průběh poskytovaných služeb – viz zpracované metodické pokyny, pracovní postupy, které jsou závazné pro všechny pracovníky

 

žádost o umístění     přehled úhrad.pdf     smlouva o pobytu               

 

                                               

Nebyly nalezeny žádné multimediální galerie.